Statut Stowarzyszenia

Spis treści

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

Rozdział V – Struktura Stowarzyszenia

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia

Rozdział VII – Postanowienia końcowe


ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO im. św. JÓZEFA NA NIWIE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o   stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz.855 z póź. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138) oraz na podstawie niniejszego Statutu.  

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Głogowie Małopolskim, ul. Jana Pawła II 27,  36 – 060 Głogów Małopolski.

§ 5 

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  im. św. JÓZEFA NA NIWIE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 6 

Stowarzyszenie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. 

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych. 

ROZDZIAŁ IICELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie procesu edukacyjno-wychowawczego realizowanego w Przedszkolu, szerzenie idei Parafialnego Przedszkola, niesienie mu pomocy materialnej i duchowej, oraz kształtowanie postaw religijnych, moralnych, patriotycznych i społecznych wychowanków i rodziców.

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

 1. Wspieranie działalności Przedszkola polegającej na organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez, kiermaszów, festynów, konkursów, ubogacających proces dydaktyczny. 
 2. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu uzdolnień, rozwijanie talentów artystycznych.
 3. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka.
 4. Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych, w tym zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, terapeutycznych oraz profilaktycznych. 
 5. Popularyzację nauki języków obcych wśród dzieci – wychowanków przedszkola. 
 6. Promowanie właściwych postaw rodzicielsko – wychowawczych poprzez współpracę z rodzicami – organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania dla rodziców.
 7. Uczestniczenie w życiu kulturalno społecznym miasta. 
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję przedszkola.
 9. Podejmowanie działań poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom.
 10. Zjednywanie członków dla Stowarzyszenia i pozyskanie środków finansowych dla w/w Placówki
 11. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej, dydaktycznej oraz zagospodarowania terenu wokół przedszkola.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IIICZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, złoży pisemną deklarację członkowską, zostanie przyjęta przez Zarząd, oraz będzie się starała uiszczać składkę członkowską.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może zostać osobą szczególnie zasłużona dla Przedszkola i Stowarzyszenia, którą zgłasza Zarząd lub 6 członków Walnego Zebrania. 

§ 14

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz.

§ 15

 1. Za wszystkich żywych i zmarłych członków Stowarzyszenia odprawiana jest Msza św. w trzecią niedzielę miesiąca. 

§ 16

1.Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania niniejszego Statutu oraz niesienia zadeklarowanej pomocy materialnej

ROZDZIAŁ IVWŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, ono wybiera 3 członków Zarządu Głównego oraz Komisję Rewizyjną. 

2. Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku kalendarzowym, jako sprawozdawcze, celem przedstawienia i zatwierdzenia przez Zarząd sprawozdania działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, jak również udzielenia absolutorium członkom władz Stowarzyszenia oraz wyboru członków władz Stowarzyszenia w razie takiej potrzeby.

3.Stowarzyszenie może zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie. Może ono obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
 2. Wybór władz.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom.
 4. Zmiana Statutu bądź decyzja o rozwiązaniu.
 5. Nadanie godności Członka Honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania majątku.

§ 20

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 21

Zarząd Główny jest stałą władzą uchwałodawczą Stowarzyszenia w okresach miedzy walnymi zebraniami. W jego skład wchodzą:

 1. Proboszcz Parafii św. Józefa w Głogowie na Niwie reprezentujący Organ Prowadzący Przedszkole działający przez swojego delegata – prezesa.
 2. Dyrektor Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa w Głogowie na Niwie.
 3. Prezes Zarządu reprezentujący Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób. Do jej kompetencji należy:

 1. Kontrola przynajmniej raz w roku działalności finansowej Stowarzyszenia.
 2. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VSTRUKTURA STOWARZYSZENIA

§ 23

Stowarzyszenie posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:

 1. Zarząd Główny.
 2. Oddział. 

Oddział tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia działający w ścisłej łączności z Zarządem, realizujący działalność statutową; nie posiada osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ VIMAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 25 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów oraz własnej działalności gospodarczej: pikniki, kiermasze itp.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Dochód Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków, służy bowiem realizacji celów statutowych.

§ 26

W razie likwidacji Stowarzyszenia majątek przechodzi na rzecz Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa w Głogowie na Niwie.

§ 27

Likwidacja Stowarzyszenia następuję przez Uchwałę Walnego Zebrania większością 2/3 głosów. 

ROZDZIAŁ VIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.

Statut przyjęto na spotkaniu założycielskim w dniu 7.07.2019 r.