Statut Stowarzyszenia

Spis treści

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

Rozdział V – Struktura Stowarzyszenia

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia

Rozdział VII – Zakazy

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe


ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO im. św. JÓZEFA NA NIWIE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o   stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz.855 z póź. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138) oraz na podstawie niniejszego Statutu.  

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Głogowie Małopolskim, ul. Jana Pawła II 27,  36 – 060 Głogów Małopolski.

§ 5 

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  im. św. JÓZEFA NA NIWIE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 6 

Stowarzyszenie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. 

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych. 

ROZDZIAŁ IICELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie procesu edukacyjno-wychowawczego realizowanego w Przedszkolu, szerzenie idei Parafialnego Przedszkola, niesienie mu pomocy materialnej i duchowej, oraz kształtowanie postaw religijnych, moralnych, patriotycznych i społecznych wychowanków i rodziców.

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

 1. Wspieranie działalności Przedszkola polegającej na organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez, kiermaszów, festynów, konkursów, ubogacających proces dydaktyczny. 
 2. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu uzdolnień, rozwijanie talentów artystycznych.
 3. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka.
 4. Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych, w tym zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, terapeutycznych oraz profilaktycznych. 
 5. Popularyzację nauki języków obcych wśród dzieci – wychowanków przedszkola. 
 6. Promowanie właściwych postaw rodzicielsko – wychowawczych poprzez współpracę z rodzicami – organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania dla rodziców.
 7. Uczestniczenie w życiu kulturalno społecznym miasta. 
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję przedszkola.
 9. Podejmowanie działań poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom.
 10. Zjednywanie członków dla Stowarzyszenia i pozyskanie środków finansowych dla w/w Placówki
 11. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej, dydaktycznej oraz zagospodarowania terenu wokół przedszkola.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IIICZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, złoży pisemną deklarację członkowską, zostanie przyjęta przez Zarząd, oraz będzie się starała uiszczać składkę członkowską.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może zostać osobą szczególnie zasłużona dla Przedszkola i Stowarzyszenia, którą zgłasza Zarząd lub 6 członków Walnego Zebrania. 

§ 14

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz.

§ 15

Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1. Dobrowolnego wystąpienia

2. Skreślenia z listy członków.

3. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie Uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w działalności Stowarzyszenia przez okres przynajmniej 3 miesięcy lub nie opłaca składki członkowskiej.

§ 16

 1. Za wszystkich żywych i zmarłych członków Stowarzyszenia odprawiana jest Msza św. w trzecią niedzielę miesiąca. 

§ 17

1.Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania niniejszego Statutu oraz niesienia zadeklarowanej pomocy materialnej

ROZDZIAŁ IVWŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, ono wybiera 3 członków Zarządu Głównego oraz Komisję Rewizyjną. 

1. Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku kalendarzowym, jako sprawozdawcze, celem przedstawienia i zatwierdzenia przez Zarząd sprawozdania działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, jak również udzielenia absolutorium członkom władz Stowarzyszenia oraz wyboru członków władz Stowarzyszenia w razie takiej potrzeby.

2.Stowarzyszenie może zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie. Może ono obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
 2. Wybór władz.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom.
 4. Zmiana Statutu bądź decyzja o rozwiązaniu.
 5. Nadanie godności Członka Honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania majątku.

§ 21

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 22

Zarząd Główny jest stałą władzą uchwałodawczą Stowarzyszenia w okresach miedzy walnymi zebraniami. W jego skład wchodzą:

 1. Proboszcz Parafii św. Józefa w Głogowie na Niwie reprezentujący Organ Prowadzący Przedszkole działający przez swojego delegata – prezesa.
 2. Dyrektor Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa w Głogowie na Niwie.
 3. Prezes Zarządu reprezentujący Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 23

Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób. Do jej kompetencji należy:

 1. Kontrola przynajmniej raz w roku działalności finansowej Stowarzyszenia.
 2. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ VSTRUKTURA STOWARZYSZENIA

§ 25

Stowarzyszenie posiada dwustopniową strukturę organizacyjną:

 1. Zarząd Główny.
 2. Oddział. 

Oddział tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia działający w ścisłej łączności z Zarządem, realizujący działalność statutową; nie posiada osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ VIMAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów oraz własnej działalności gospodarczej: pikniki, kiermasze itp.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Dochód Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków, służy bowiem realizacji celów statutowych.

§ 28

1.Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątku Stowarzyszenia składają 2 członkowie Zarządu.

§ 29

W razie likwidacji Stowarzyszenia majątek przechodzi na rzecz Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa w Głogowie na Niwie.

§ 30

Likwidacja Stowarzyszenia następuję przez Uchwałę Walnego Zebrania większością 2/3 głosów. 

ROZDZIAŁ VII – ZAKAZY

§ 31

Zabrania się

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2. Przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków, którzy wzięli udział w zebraniu

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.

Statut przyjęto podczas Nadzwyczajnego Zebrania Walnego w dniu 12.12.2021 r.