Cele Stowarzyszenia

Rozdział II Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Parafialnego Przedszkola określa cele i sposoby ich realizacji.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie procesu edukacyjno-wychowawczego realizowanego w Przedszkolu, szerzenie idei Parafialnego Przedszkola, niesienie mu pomocy materialnej i duchowej, oraz kształtowanie postaw religijnych, moralnych, patriotycznych i społecznych wychowanków i rodziców.

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1. Wspieranie działalności Przedszkola polegającej na organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez, kiermaszów, festynów, konkursów, ubogacających proces dydaktyczny. 

2.  Wspomaganie dzieci w kształtowaniu uzdolnień, rozwijanie talentów artystycznych.

3. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka.

4. Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych, w tym zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, terapeutycznych oraz profilaktycznych. 

5. Popularyzację nauki języków obcych wśród dzieci – wychowanków przedszkola. 

6. Promowanie właściwych postaw rodzicielsko – wychowawczych poprzez współpracę z rodzicami – organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania dla rodziców.

7. Uczestniczenie w życiu kulturalno społecznym miasta. 

8. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję przedszkola.

9. Podejmowanie działań poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom.

10. Zjednywanie członków dla Stowarzyszenia i pozyskanie środków finansowych dla w/w Placówki

11. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej, dydaktycznej oraz zagospodarowania terenu wokół przedszkola.

12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celu Stowarzyszenia.